Online/Classroom Essay Test Series Results – 2018


S. No. Name of the Student Test No.1 Test No.2 Test No.3 Test No.4 Test No.5 Test No.6 Test No.7 Test No.8
1 Anshila Raina 141
2 Arun Arya 120 126 125 140
3 Sawan Kumar 117 110 118 118
4 K. Varun Reddy 116
5 Pushkar 116 115 114 111
6 Athava Tiwari 114
7 K. Kundan
Krishna
110 114 68 57
8 Ravi Joham 110 90 113 110 55 56
9 Susheel Kumar 100 100
10 Avyay Sudhakar 80 125 117
11 Amit Ahuja 75 110
12 Sweekriti
Patle
70
13 Avneesh Verma 50 78 95
14 Chadrakanth 50
15 Harsh 107
16 N.L.T.Sowmya 125
17 Yuvraj Dhillon 115 122 127 125
18 Vijay Deora 113 117
19 Sandeep Kumar 54
20 Pranav P.S.S. 90 105
21 Raghav Gajula 95 117
22 Utkarsh Gupta 80
23 Shubham Singh 106 114 127
24 Ill Venkatesh 111
25 NLT Sowmya 121 132 104
26 Monika Yadav 65 57 67
27 Atharva Tiwari 121 114 120
28 Raghav Mehta 120 116
29 Ila Venkatesh 105
30 NLT Sowmya 125
31 P. Ashraf 118 142
32 NRK
Veerendranath
134 113
33 Sumit Singh 136
34 Dharamveer
Dairu
122
35 Vivek Verma 125
36 Anjibabu 68 117
37 Anusha Reddy 103 112
38 Avyay Sudhakar 135
39 Pushkar 136
40 Kumar Ashish 114 117
41 DK Kedare 105
42 V.
Deepanvisweswari
128 124 125
43 Chandrakanth 70
44 Shubham
Agrawal
130
45 Vikram 116 115
46 Swapnil Sriram
Deshmukh
105
47 Sanjeev Kumar 104 118
48 Dharmendra
Singh
107
49 Anand Vardhan
Mishra
115
50 Shubham Jain 117
51 Saransh 108
52 Gaurav Jain 124
53 Mohit 112
54 Rahul 122
55 Maulik Gandhi 116
56 Nikhil
Akhchawat
118
57 Suraj Barjatya 118
58 Aditya 116
59 Twinkle 116
60 Kushal 118
61 Viraj Shah 118
62 Kush Jain 114
63 Naman Lodha 119
64 Bhawna Jain 122
65 Akshay Magadum 118